Select Page

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Inroepbaarheid
De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

2. Reproductierechten
Het gebruik van onze documenten en producten is onderworpen aan de bepaling en van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkttotdeomschrijvingdiegegevenisonderhavigdocument. Behoudensuit drukkelijk andersluidende schriftelijke bepalingen behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstel- len, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de onaf- scheidelijke vermelding van onze naam.
De eventuele afgifte van negatieven, transparanten, drukklaarfilmen, schetsen, lay-out en dia’s in kader van enig welke opdracht blijven onze eigendom. Het gebruik van onze documenten en producten gebeurt op en valt onder de uit- sluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten en producten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onder- schriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is. Onze documenten en producten kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocedé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie van welke aard ook van de door ons geleverde do- cumenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming . De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecter en.
De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te ver- vormen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onze naam en logo moet duidelijk en ondubbelzinnig vermeld worden bij elk afgeleverd werk en product. Hergebruik van digitaal materiaal of reproduceren van bestaande drukwerken zonder onze voorgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegest aan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding geba- seerd op het SOFAM-tarief.

De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding zijn alle rechten (ka- bel, audiovisuele exploitatie, privékopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

3. Bestelling
Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren.

4. Annulering
Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd, heeft de benadeelde partij recht op een vergoeding, dewelke overeenstemt met de gemaakte kosten en de winstderving

5. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht
Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, digitale bestanden, teksten, video’s enz…) (alsook onder de werknamen RAFVERJANS, DUALITIES, ARTEVIA & WE DESIGN YOU GROW ) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden , worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, verme erderd met de gemaakte kosten In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook van onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s,
tekeningen, schetsen, modellen, digitale bestanden, teksten, video’s enz…) toegestaan en zal bovendien het voorwerp uitmaken van gerechtelijke proce- dures in kader van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten.

6. Afgeleide werken
Vertalingen en adapties kunnen enkel worden uitgevoerd mits onze voorafgaan- de schriftelijke toestemming. Vertalingen en adapties moeten trouw blijven aan het voorafbestaande werk.

7. Werken op bestelling
De bepalingen omtrent het werken op bestelling worden beheerst door de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten.

8. Reclame
Elke vorm van reclameactiviteit valt onder de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten.

9. Aansprakelijkheid
Digitale proeven, cromalins of mock-ups gelden slechts als indicatie van het te leve- rengoed,documentenofteverschaffendienstenzijngeenszinsbindendvoorhetuit – eindelijke resultaat, dit door de technische beperkingen van allerlei aard. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke bepaling, heeft de levering plaat s op ons adres. De afgeleverde producten, documenten evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de documenten die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

10. Leveringstermijn
Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te le veren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken uit de sector. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend door ons toedoen niet gerespe cteerd wordt en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15% te verminderen Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het rec ht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 25% te vermeerderen.

11. Klachten
Eventuele reclamaties, zowel voor zichtbare als verborgen gebreken, dienen te gebeu ren binnen de 8 dagen na de levering van de documenten of producten.

De facturen worden beschouwd als definitief aanvaard, zowel wat de inhoud als de vo orwaarden betreft, zo er geen protest wordt tegen aangetekend binnen de 8 dagen na datum factuur Dit protest dient te gebeuren bij aangetekend schrijven of deur- waardersexploot.

12. Betaling
Onze facturen moeten binnen de 30 dagen betaald worden, tenzij schriftelijk anders vermeld.
Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag automatisch en zonder, dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd met 10%, met een minimum van 50 euro
Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee een verwijl intrest te betalen van 12% op het totale factuurbedrag, zonder dat enige ingebreke- stelling noodzakelijk is.
Voornoemde bedragen staan los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

13. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde werken, concepten, designs, (alsook onder de werknamen RAFVERJANS , DUALITIES, ARTEVIA & WE DESIGN YOU GROW ) hetzij gefactureerde goederen blij- ven de volle eigendom van eNNe BVBA tot de volledige betaling van de prijs, inclusief
belastingen en andere aankleven zoals voorzien in art. 101 van de Faillissementswet. Dit eigendomsvoorbehoud is absoluut en tegenstelbaar opzichtens elkeen, die enig recht of voorrecht op deze goederen meent te kunnen laten gelden, hetzij ingevolge een algemeen recht of voorrecht, hetzij ingevolge een bijzonder recht of voorrecht.

14. Sancties
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen dewelke volgens het SOFAM-tarief an 300% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-ta- rief, met een minimum van 300 euro. is verschuldigd bij gebruik van naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebben de.

15. Territoriale bevoegdheid
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van het arrondisse- ment waar de maatschappelijke zetel van eNNe BVBA is gevestigd, met name die van
Tongeren, België. In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens art. 624.1.2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

Info? Mail ons naar admin@en-ne.eu